• Wij zijn GMF
  Henk, allround vrijwilliger en GMF-afgevaardigde MINA-raad
  Op milieubewustzijn staat geen leeftijd

Gents MilieuFront vzw (GMF) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

GMF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. AVG is een verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Ze treedt in werking op 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • geen informatie voor andere doeleinden verzamelen of gebruiken dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;persoonsgegevens doorgeven aan andere
 • partijen;op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als GMF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


GMF - Gents Milieufront vzw
Dampoortstraat 81
9000 Gent
T: 09 430 03 90 // 09 430 03 91
info[at]gentsmilieufront.be

Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt het recht:

 • om uw persoonlijke gegevens op te vragen;
 • om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren;
 • om een beperking of beëindiging van de verwerking van uw gegevens aan te vragen;
 • en om te worden vergeten, wat neerkomt op het wissen van uw persoonlijke gegevens.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Waarom en welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het GMF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

GMF lidmaatschap

Een lidmaatschap van het GMF vereist contactinformatie.
om leden te informeren over GMF activiteiten. Daarvoor worden de leden expliciet om toestemming gevraagd (rechtsgrond: toestemming betrokkene),
het ledentijdschrift Frontaal (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst),
brieven toe te zenden, per post of per e-mail om het lidmaatschap te hernieuwen (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst). Deze contactgegevens worden maximaal één jaar na het niet hernieuwen van het lidmaatschap gebruikt.

Van leden worden de volgende gegevens bijgehouden: lidnummer, naam, voornaam, straat + huisnr, postcode, gemeente, e-mailadres, digitaal lidmaatschap (ja/nee), telefoonnummer, betalingswijze postadres, betaald bedrag.
Indien het lidgeld geïnd wordt via domiciliëring wordt ook het rekeningnummer bijgehouden.

De gegevens van oude leden worden niet gewist, maar ze worden enkel tot één jaar na het beëindigen van het lidmaatschap gebruikt. De gegevens worden niet gewist omdat oude leden toch ook nog vaak achteraf lid worden. Zo blijven hun data beschikbaar in onze database en moeten ze niet opnieuw ingevoerd worden. De ledendatabank is een gesloten bestand waar slechts één persoon toegang toe heeft.

Donaties aan GMF
Voor elke gift van meer dan €40 houdt GMF contact en bankinformatie bij voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden voor ten minste 7 jaar (rechtsgrond: wettelijke verplichting).

Deelname activiteiten
Voor sommige activiteiten is inschrijving vereist voor organisatorische redenen (om het aantal deelnemers te kennen, omdat het aantal deelnemers gelimiteerd is, om deelnemers meer gedetailleerde informatie door te sturen, om deelnemers op de hoogte te brengen van wijzigingen…). De inschrijving gebeurt via een formulier op onze website. De gegevens die bijgehouden worden zijn voornaam, e-mailadres en aantal deelnemers.
Deelnemers worden ook gevraagd of ze op de hoogte willen gehouden worden van andere activiteiten van Gents MilieuFront. Enkel wanneer ze de ‘tick box’ aanvinken zullen ze van andere activiteiten van GMF ingelicht worden.

De persoonsgegevens van activiteiten worden bijgehouden maximaal twee jaar bijgehouden.

Nieuwsbrieven van GMF
Het GMF beheert één mailinglijst die ze stuurt naar mensen die zich hadden aangemeld als lid of als geïnteresseerde via activiteiten (telkens wanneer ze dit specifiek aangegeven hadden. Om in deze lijsten opgenomen te worden, moet een persoon dus expliciete toestemming geven (rechtsgrond: toestemming betrokkene). Enkel het mailadres van de ingeschrevene wordt bijgehouden. Iedere mail die verzonden wordt via deze mailinglijsten bevat een link om uit te schrijven. Na uitschrijven wordt het mailadres verwijderd uit de lijst.

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX