• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

GMF stelt bestuur Destelbergen in gebreke

12 februari 2024 at 9:01am

Op maandag 12 februari had het wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge en Dampoort in werking moeten treden. Helaas, dat was buiten de politieke profileringsdrang van het gemeentebestuur van Destelbergen gerekend. Daarom stelt GMF, samen met enkele organisaties uit Gent én Destelbergen, het gemeentebestuur in gebreke.

2 jaar versus 2 weken

Het wijkmobiliteitsplan is absoluut noodzakelijk om een antwoord te bieden op enkele ernstige problemen, zoals onveilig verkeer en sluipverkeer in dichtbevolkte wijken. 

Stad Gent keurde het plan voor Oud Gentbrugge en Dampoort goed in 2021. Eind januari 2024, amper 14 dagen voor de invoering, zette het gemeentebestuur van Destelbergen Stad Gent het mes op de keel: stel het plan uit, anders stappen we naar de rechter.

Dat heeft niks te maken met oplossingsgerichte samenwerking. Het gemeentebestuur speelt hier een politiek spel ten koste van voetgangers en fietsers. Het zou schuldig verzuim zijn mochten we dit zomaar laten passeren. We eisen dat het wijkmobiliteitsplan zonder verder uitstel wordt ingevoerd, met andere woorden: we eisen dat Destelbergen de vertragingsmaneuvers staakt, anders dienen we klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Is het plan perfect? Nee. Is de invoering hoognodig? Ja. Het is onaanvaardbaar dat kinderen een dag langer dan nodig in onveilige omstandigheden naar school fietsen.

Hieronder de volledige tekst van de ingebrekestelling, met de lijst ondertekenaars.

Geachte burgemeester, geachte schepenen, 

Het wijkmobiliteitsplan van Oud-Gentbrugge en Dampoort is een antwoord van de Stad Gent op ernstige problematieken van sluipverkeer, verkeersonleefbaarheid en verkeersonveiligheid in de wijken. 

De dichtbevolkte wijken Gentbrugge en Dampoort, met veel kinderen, jongeren, ouderen en kwetsbare groepen, moeten dagelijks veel doorgaand autoverkeer slikken.

Elk onderzoek wijst uit dat dit leidt tot mentaal onwelbevinden, de beperking van bewegingsvrijheid van kinderen, chronische longziekten, te weinig beweging (hart- en vaatziekten, obesitas,…), alarmerend hoge ongevallencijfers en een verschraling van het gemeenschapsleven. 

Bij een problematiek van dergelijke omvang en met dergelijke gezondheidseffecten is het de taak van een lokaal bestuur om zijn burgers te beschermen. Bovendien wijzen alle onderzoeken erop dat er in de toekomst alleen maar méér autoverkeer komt als een overheid niet de verantwoordelijkheid neemt om maatregelen te nemen die het autoverkeer beperken en stappen, fietsen en het openbaar vervoer bevorderen. Een wijkmobiliteitsplan is dus geen luxe, het is een noodzaak. Elke dag uitstel betekent een dag langer vermijdbare gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor grote aantallen kinderen en volwassenen. 

De burgemeester van Destelbergen stelt dat dit wijkmobiliteitsplan nadelig is voor sommige bewoners in Destelbergen. We stippen hierbij aan dat iedere plek in Gent voor een inwoner van Destelbergen bereikbaar blijft met de auto en bereikbaarder wordt met de fiets. Heel wat fietsers voor wie het veiliger wordt, en die dus voordeel hebben bij dit plan, komen uit Destelbergen.

Niets weerhoudt het bestuur van Destelbergen ervan om ook in de eigen straten circulatiemaatregelen te nemen, en gemotoriseerd verkeer optimaler te sturen, om de mogelijke neveneffecten van het wijkplan van de buurgemeente – mochten die al significant zijn – op te vangen. De burgemeester van Destelbergen gaat er ook aan voorbij dat de Schelde-as deel uitmaakt van een belangrijke fietsas voor veel pendelaars, scholieren en studenten uit Destelbergen. Het is in ieders belang dat het plan wordt ingevoerd zoals het nu voorligt.

De inwoners van Destelbergen en van Dampoort-Gentbrugge hebben beide te winnen bij een mobiliteitsshift. In het kader van het algemeen belang is het niet verdedigbaar dat deze tegen elkaar uitgespeeld worden. Het is aan politieke mandatarissen van beide buurgemeenten om samen te werken aan één doelstelling die zowel op Vlaams als op lokaal niveau erkend wordt: het aantal autoverplaatsingen verminderen en vervangen door verplaatsingen met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer. 

We klagen aan dat de gemeente Destelbergen disproportioneel reageert op het wijkmobiliteitsplan van Oud-Gentbrugge en Dampoort door op een harde manier in te breken op een participatief en correct verlopen besluitvorminsgproces. We klagen aan dat men pas begin 2024, amper 14 dagen voor de invoering, juridisch ten strijde trekt tegen een plan dat in 2021 goedgekeurd werd. 

Daarom zien we ons genoodzaakt u, het bestuur van Destelbergen, in gebreke te stellen, gezien u politieke profileringsdrang laat primeren op de veiligheid van voetgangers en fietsers en de gezondheid van wijkbewoners.

We eisen dat Destelbergen de snelle invoering van het wijkmobiliteitsplan niet langer bemoeilijkt, en vragen hierover binnen de week na het ontvangen van deze ingebrekestelling uitsluitsel. Zoniet zien wij ons genoodzaakt klacht neer te leggen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

We hopen dat dit niet nodig is en dat Destelbergen de moed vindt om, net als Gent, samen met de inwoners te onderzoeken hoe de wijkcirculatie het best in goede banen wordt geleid. Doorgaand verkeer weren, zorgen voor veilige en gezonde wijken en kinderen veilig naar school laten fietsen zijn maatschappelijke plichten voor ieder bestuur. Wij denken graag samen met u na over maatregelen, en staan klaar om positief beleid toe te juichen.

Initiatiefnemers

Gents MilieuFront

Veilig 9040

Ondertekenaars

Verenigde Straten Dampoortwijk

Velodroom

Directie VBS SJC Visitatie

Ouderraad Toverberg

Fietsersbond Destelbergen

Fietsersbond Gent

Buurtcomité Van Dampoort tot Campo Santo

Bewonersgroep Schoolstraat

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X