• Wij zijn GMF

  Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

  Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

GMF wil vele acties met een positieve impact op milieu en klimaat blijven realiseren en dat intussen met een secretariaat van 10 medewerkers en meer dan 20 freelance medewerkers, ondermeer voor de deelwerkingen zoals de MilieuAdviesWinkel en de Geveltuinbrigade.

De financiële middelen hiervoor haalt de vzw uit verschillende bronnen, maar vooral uit opdrachten die ze uitvoert voor de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Daarnaast is er ook een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid, naast projectsubsidies en kleinere bronnen van inkomsten.

Leden van GMF krijgen op de jaarlijkse algemene vergadering gedetailleerde informatie over en de kans tot vragen bij de jaarrekening. GMF wil echter transparant zijn naar de maatschappij waarin we werkzaam zijn en somt hieronder haar belangrijkste financiële inkomsten op. Contacteer ons gerust bij vragen.

Opdrachten (65% in 2023)

Gents MilieuFront treedt op als marktspeler en gaat in op offertevragen.

De MilieuAdviesWinkel (MAW) geeft in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen renovatieadvies aan Oost-Vlamingen. Ook in opdracht van de stad Gent geeft MAW renovatieadvies en renovatiebegeleidingen.

In 2023 gaven we zo meer dan 2.200 renovatie-adviezen.

Werkingssubsidies (10%)

GMF is erkend door de Vlaamse overheid als regionale milieuvereniging en ontvangt hiervoor jaarlijks een basissubsidie. De stad Gent erkent GMF als milieuvereniging en geeft hiervoor een jaarlijkse werkingssubsidie.

Daarnaast geeft de Vlaamse overheid ook loonsubsidies voor tewerkstelling Vlaamse VIA-akkoorden, dus via het Vlaams Intersectoraal Akkoord.

Eigen projectsubsidies (10%)

Gents MilieuFront gaat via verschillende kanalen op zoek naar projectmiddelen adhv oproepen.

In 2023 kreeg GMF projectsubsidies voor:

 • aanleg door onze Geveltuinbrigade van 420 geveltuinen en 15 acties voor planten met buren (stad Gent);
 • investeren in materiaal voor de Geveltuinbrigade en een scholenproject (Nationale Loterij);
 • onderzoek naar stimuleren van regenwaterhergebruik bij particulieren, uitgevoerd door onze MilieuAdviesWinkel op vraag van Provincie Oost-Vlaanderen;
 • aanleg van geveltuinen rond scholen (Redevco Foundation).

In 2024 gaat GMF aan de slag als projectbegeleider bij Rabot in Bloei en Wondelgem natuurlijk, twee wijkbudgetprojecten (stad Gent).

Partner bij andermans projecten (7%)

GMF wordt soms gevraagd om projecten van anderen mee te helpen realiseren, bv. omwille van onze expertise. Vaak lopen projecten over meerdere jaren. In 2023 liepen volgende projecten:

 • Circulair bouwen: een project van Biotope en gefinancieerd door Vlaio, waarbij GMF de opgedane kennis rond circulair bouwen wil verspreiden.
 • Circontainer, een project van Blieberg en Material Masters waarbij onderzocht wordt op welke manier afvalstromen bij kleinere werven optimaal gescheiden kunnen worden. (provincie Oost-Vlaanderen).
 • Regenwater van bedrijf naar buurt, een project van Siklos Invest, om veel regenwater in tanks op te vangen en beschikbaar te stellen voor gebruik (Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de oproep Proeftuinen droogte).

Lidgelden, giften, activiteiten, advertenties (7%)

Gents MilieuFront telt ongeveer 3.400 leden. Deze leden dragen bij aan de werking via lidgeld (vanaf 10 euro per jaar) en ook veelal via een gift. Ook krijgt GMF inkomsten door het organiseren van activiteiten en via betalende advertenties in haar tijdschrift Frontaal.

Verkoop geveltuinen (1%)

Gents MilieuFront plaatst geveltuinen tegen betaling bij burgers, bedrijven en besturen. 

Faciliteren van projecten voor anderen (<1%)

Gents MilieuFront ‘host’ ook een aantal projecten. Dit betekent dat de vzw het financiële beheer van projecten op haar neemt van burgers die subsidies ontvangen maar die willen onderbrengen in een vzw-structuur. De subsidies die op de rekening van Gents MilieuFront komen, zijn dus niet voor de verenigingswerking bedoeld maar worden doorgestort. Ze zijn bedoeld om de doelstellingen van het project van de burgers te realiseren. Inhoudelijk beheert GMF deze projecten niet, maar voor het financiële beheer, boekhouding en risico vraagt Gents MilieuFront een billijke vergoeding.

 • Project ‘Groenblauwe parels voor Ekkergem’: een project gesubsidieerd door de departement Omgeving van de Vlaamse Overheid maar uitgewerkt en uitgevoerd door een groep bewoners van Ekkergem. Gents MilieuFront ontving de subsidie, beheert de financiën en rekent voor haar eigen werking een bijdrage aan.
 • ‘Avontuurlijke speelprikkels’: een project gesubsidieerd door de stad Gent i.k.v. de wijkbudgetten maar ingediend en beheerd door een groep bewoners in de wijk Elisabethbegijnhof. Gents MilieuFront ontving de subsidie, beheert de financiën en rekent voor haar eigen werking een bijdrage aan.
 • ‘Tuinplein ter Heide’: ingediend en beheerd door een groep bewoners in de wijk Moscou-Vogelhoek. Gents MilieuFront ontving de subsidie en liet de indieners hiermee hun project uitvoeren.

Daarnaast kent GMF ook kleinere opbrengsten vanuit lezingen en workshops of financiële opbrengsten.

UITGAVEN

GMF gebruikt deze middelen voor het betalen van medewerkers en freelancers (79% van onze uitgaven in 2023), huur en ecologische verbouwing van ons pand, werkingsmiddelen … 

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X