• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Stelplaats in Wondelgem? Dit zegt GMF

3 oktober 2023 at 8:38am

Op 30/9 organiseerde De Lijn een infomarkt over de plannen om in de Wondelgemse meersen een stelplaats te bouwen. Daarover is veel te doen: sommige buurtbewoners vinden dat het groen volledig bewaard moet blijven, reizigersorganisaties juichen de groeikansen van het openbaar vervoer toe. Wat denken we bij GMF?

Gents MilieuFront vecht voor de Gentse natuur én voor meer en beter openbaar vervoer. Zoals we al verschillende keren schreven, met enige zin voor overdrijving: openbaar vervoer is de oplossing voor elk probleem. Minder luchtvervuiling en meer verkeersveiligheid, een beter gebruik van de publieke ruimte, vervoersarmoede tegengaan, uitstootvrije mobiliteit… Degelijk openbaar vervoer is van ontzettend groot belang, zowel om sociale als om milieu- en klimaatredenen.

Met de komst van tram 7 en de broodnodige verschuiving van privaat naar publiek vervoer, beseffen we dat De Lijn meer (her)stelplaats nodig heeft in en rond Gent.
De Lijn is daarom van plan om het beboste terrein op de Wissenhage-site bijna volledig te bebouwen.

De vraag die iedereen zich stelt: moet die stelplaats nu echt dáár, in groengebied?
GMF heeft daarom altijd, zowel in het verleden als zeer recent, bij De Lijn aangedrongen op:
1/ een grondig locatieonderzoek, waarbij men kijkt of er in Gent (of in het Gentse) geen andere geschikte locaties (of geschikte deellocaties) te vinden zijn;
2/ een ontwerp – waar het ook komt – met zo weinig mogelijk verharding;
3/ een ambitieuze boscompensatie.

GMF was aanwezig op de infomarkt van 30 september. We bekeken de plannen en stelden vragen aan medewerkers van De Lijn en van het studiebureau. Vervolgens herhaalden we in een brief aan de regiomanager van De Lijn onze vragen en formuleerden we enkele opmerkingen.

1 Locatieonderzoek
Een grote ontbossing is natuurlijk onaanvaardbaar zonder een omstandig alternatieven- en locatieonderzoek waarbij de afweging wordt gemaakt tussen één grote of verschillende kleinere stelplaatsen, en waarbij verschillende concrete alternatieve locaties worden besproken. Op de infomarkt kregen we hierover niet bepaald een bevredigend antwoord: ‘Er is geen andere locatie.’

2 Ontwerp
In 2022 zag De Lijn, na fel protest van GMF en buurtbewoners, af van het plan om aan de overzijde van de sporen een oefenterrein te vestigen in een natuurgebied. Tijdens de infomarkt kregen we te horen: ‘Vandaag is het geen oefenterrein, maar misschien komt het er in de toekomst wel.’
Dat klopt, dat zou zomaar kunnen. Er is dan ook een juridische verankering nodig om het huidige engagement – het groengebied volledig behouden – ook in de toekomst te verzekeren. Wij vragen aan De Lijn dan ook een duidelijk engagement om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen.

Wat betreft het ontwerp op de Wissenhage-site zelf willen we, vooruitlopend op meer grondig studiewerk, na de infomarkt alvast het volgende opmerken:
-Langs het fietspad (aan de kant van het recyclagepark) vragen we om de groene strook breder te maken; door het spoor en de weg meer naar de binnenkant van het terrein te verplaatsen, kunnen de wadi’s en het groen meer ontsnipperd worden, wat voordelig is voor de overlevingskansen van het groen, de biodiversiteit en de bufferwerking.
-Aan de spoorwegovergang, waar ook een fietsroute loopt, voorziet men een noodtoegang (bijvoorbeeld voor de brandweer); we vragen ons af of er geen veiliger alternatief mogelijk is, bijvoorbeeld in samenwerking met de omliggende bedrijven.
-Ook langs de spoorweg stellen we een forsere groenzone voor, we zijn er niet meteen van overtuigd dat de wegenis dermate breed moet zijn voor de bussen.
-We zien zéér veel parkeerplaatsen op de dakconstructie. De nog onderbenutte parking Het Getouw ligt evenwel bijzonder dichtbij. Is het niet logischer om deze bestaande parking intensiever te gebruiken en geld uit te sparen door een minder dure dakconstructie aan te leggen? De vrijgekomen ruimte op het dak kan dan een andere invulling krijgen: groendak, zonnepanelen, of zoals in Nederland hier en daar gebeurt op daken van grote bedrijven: een voorziening voor de buurt (bijvoorbeeld een sportterrein).
-Wat betreft de zonnepanelen vragen we ons af in welke mate de inbreng via burgerparticipatie onderzocht is.

3 Boscompensatie
Wat is dat, een ambitieuze boscompensatie? Voor GMF houdt dat in: niet alleen ambitieus in oppervlakte (minstens 2:1), maar ook op het vlak van het verhogen van de biodiversiteit in de streek. Daarbij horen eveneens de financiële middelen om de nazorg/beheer van het gebied te garanderen. Geld op een boscompensatierekening vinden we niet interessant, we vragen reële compensatie, en dat liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de te verdwijnen natuur. Ook verstaan we onder ‘compensatie’ een nieuwe zone voor natuur en bos, en niet de aanplanting van bos in een gebied dat daar al voor voorzien is.

Conclusie
De Lijn, nota bene een organisatie van de Vlaamse overheid, moet zijn huiswerk fatsoenlijk maken en grondig motiveren waarom de stelplaats precies daar moet komen. Daarnaast moet de maatschappij, als ze niet wil dat GMF in het verweer gaat, een slim (zo compact mogelijk) en toekomstbestendig ontwerp voorleggen en een ambitieuze boscompensatie presenteren.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X