• Wij zijn GMF

  Marie, illustratrice Frontaal magazine

  Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

GMF ijvert voor betere waterkwaliteit

15 maart 2021 at 3:24pm

Tot zondag 14 maart liep het openbaar onderzoek van de waterplannen. Ook GMF diende een reactie in. Water is een van de pijlers waar GMF al jaren rond werkt, en steeds weer nieuwe accenten legt. In onze reactie geven we die mee aan de Vlaamse overheid en aan de stad Gent. 

Kwaliteit van het oppervlaktewater moet goed zijn in 2027

Als GMF hameren we al tientallen jaren op de noodzaak van een goede oppervlaktewaterkwaliteit voor de stadsbeleving. Al sinds 2006 organiseren we jaarlijks de Big Jump, al jaren pleiten we bij de stad voor een zwemdok. De microbiologische kwaliteit is echter te slecht. De normen voor zwemwaterkwaliteit worden niet gehaald en dus verbiedt de Stad het zwemmen in de stadswateren. De Stad heeft echter ook een aantal hefbomen in handen om mee deze kwaliteit van de Gentse binnenwateren te verbeteren.

In het beleidsdocument “Water in de stad Gent – beleidsvisie water in de stad Gent” (oktober 2018) speelt de kwaliteit van het water een cruciale rol. Het uitvoeren van de nodige acties volgens de visie van Water in de stad is dan ook meer dan noodzakelijk.

GMF vraagt met aandrang om – en dan in eerste instantie op de waterwegen die in Gent niet gebruikt worden voor (goederen en passagiers)vervoer – meer te investeren in natuur in het water en langs het water. GMF ijvert al jaren voor dit principe en lanceerde al in 2006 de Pure Coupure. Ook is GMF van mening dat de getijde-arm van de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge moet behouden blijven. Dit unieke slik- en schorregebied biedt mogelijkheden voor het verhogen van de ecologische kwaliteit van de Zeeschelde.

Andere visie op rioleren

GMF dringt bij de stad Gent aan om het zoneringsplan en het GUP grondig te herbekijken, rekening houdend met de nieuwe visies: een integrale benadering, problematiek van klimaatverandering, droogte en waterschaarste, overstromingen, …

Vanuit GMF geven we enkele principes mee:

 • Ga voor hemelwaterneutraliteit bij nieuwe projecten – ook eigen wegenprojecten.

 • Voer geen (of zo weinig mogelijk) regenwater af via ondergrondse buizensystemen

 • Houd het regenwater ook op in regenwatertanks op openbaar terrein zodat dit regenwater bruikbaar is voor groendienst, veegwagens en buurtbewoners.

 • Onthard en laat infiltreren.

 • Stop zo weinig mogelijk beton in de grond.

 • Herbekijk de opdeling tussen collectief en individueel te zuiveren

 • Verminder drastisch het aantal overstorten

GMF vraagt een doortastende en snel beslissende overheid, en een goede en snelle opvolging van dossiers. Projecten moeten gerealiseerd worden op maat van de toekomst in plaats van op die van het verleden.

20210308 124415

Bemaling voorkomen

De Stad gaat er prat op een voorloper te zijn in het ter beschikking stellen van bemalingswater aan de buurt. Zoals GMF al eerder communiceerde is het belangrijker om het bemalen te voorkomen, en/of bemalingen te beperken in de tijd. Gent moet ook inzetten op het voorkomen van permanente bemalingen in ondergrondse delen van gebouwen. Die mogen niet goedgekeurd worden in de bouwvergunning en mogen ook niet nadien gebeuren omdat de aannemer er niet in slaagt om de ondergrondse constructie waterdicht te houden. Via de bestaande toezichthouders kunnen deze projecten opgevolgd worden en indien niet cfr. de bouwvergunning, aangepakt worden, bij voorkeur via herinfiltratie en in tweede instantie hergebruik van het water.

Lees hier het volledige bezwaarschrift.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X