• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Natuurpunt dient klacht in tegen nieuwe baggerwerken aan de Schelde

28 mei 2015 at 8:34am

Gents MilieuFront, Gezwint en Natuurpunt Gent voeren al maanden actie tegen de plannen van W&Z om de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle uit te baggeren. 

W&Z blijft verwoede pogingen ondernemen om haar droom – een sluis en jachthaven te realiseren. Ze is nu opnieuw aan het baggeren geslagen op de Schelde. Natuurpunt dient daarom klacht in. Onderstaand vind je haar volledige persbericht 

De natuurvereniging verzet zich tegen heropgestarte baggerwerken van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) in de Schelde tussen Gentbrugge en Melle. “De timing van de werkzaamheden is onaanvaardbaar: midden in het broedseizoen dreigen volledige nesten jonge vogels in het water gesleurd te worden”, zegt Frank Maes van Natuurpunt Gent.

De omstreden baggerwerken van W&Z werden in april al een keer stilgelegd. Natuurverenigingen, omwonenden en verschillende politici hadden zich verzet tegen de werken, die een voorafname lijken te vormen op het plan van W&Z om een sluis te bouwen in Heusden voor een pleziervaartproject. “Een prestigeproject waarvoor geen draagvlak is”, verduidelijkt Frank Maes van Natuurpunt Gent. Bovendien zou het project een einde maken aan het Gentse Zwin, een uniek getijdengebied met slikken en schorren.

“Zelfs als het baggeren louter gebeurt in het kader van onderhoudswerken, staan de intensiviteit en de timing haaks op de bescherming van de uitzonderlijke natuurwaarden in het gebied”, zegt Frank Maes. Als gevolg van de baggerwerken dreigen banken, oevers en rietkragen te verdwijnen, een drama voor de broedvogels als de beschermde bergeend, die er hun nesten gebouwd hebben.

Na de vaststelling van inbreuken door de natuurinspectie werden de baggerwerken in april stilgelegd. Hierop werd door W&Z een studie aangevraagd bij het Instituut voor Natuur en Bos (INBO). Het INBO bracht de meest kwetsbare zones in kaart en de werken zouden opnieuw kunnen opstarten, op voorwaarde dat schade aan broedvogels maximaal vermeden zou worden. De werken moesten continu gebeuren om te vermijden dat broedvogels nestlocaties zouden vinden nabij de baggerwerken. Op 14 mei werden de baggerwerken hervat. Maar de natuur besliste er anders over en langsheen het hele projectgebied zijn beschermde watervogels beginnen broeden. Verstoring van beschermde vogels is verboden. Dit verbod wordt versterkt tijdens de voortplantingsfase en de periode waarin de jongen erg afhankelijk zijn van hun ouders.

Door omwonenden en vrijwilligers van Natuurpunt werd vastgesteld dat intussen ook de kleine karekiet en bosrietzanger nestlocaties hebben gekozen in het gebied en dat er wel degelijk grote aantastingen van de oevervegetatie plaatsvinden. De nesten van de rietzangers en kleine karekieten verdwijnen inclusief jongen in de gebaggerde geul als gevolg van erosie na de baggerwerken. Natuurpunt eist de toepassing van het verbod op verstoring en vraagt dat de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd worden.

Contact: Frank Maes, Natuurpunt Gent, 0471/127.037

Onderstaand een fotogallerij van de baggerwerken van 26 mei 2015

{gallery}uitbaggering zwin{/gallery}

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X