• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

Dagelijks passeren er enkele interessante beleidsdossiers voorbij GMF: omgevingsvergunningsaanvragen, MER-dossiers, stedenbouwkundige projecten, ruimtelijke uitvoeringsplannen, mobiliteitsingrepen, beleidsplannen, … Veel van deze plannen/projecten zijn mogelijks interessant voor Gents MilieuFront (GMF). GMF wordt ook steeds vaker door burgers gevraagd om mee te gaan in hun vraag.

Gents MilieuFront kan onmogelijk inspelen op elke vraag of elke opportuniteit.

Deze set aan criteria geeft al de richting aan waarom en wanneer wij inzetten op een bepaald dossier. Dossiers of vragen van burgers worden getoetst aan deze criteria en aan de beschikbaarheid van personeel of vrijwilligers die zich voor dit dossier willen/kunnen inzetten.

Criteria

Aard van de dossiers: Gents MilieuFront gaat in op vragen waarbij het milieu in Gent in gevaar dreigt te komen of waar het project een positieve impact heeft op het milieu. De mogelijke milieu-impact moet significant zijn of moet een voorbeeldfunctie hebben. Gents MilieuFront gaat niet in op dossiers die een te lokale impact hebben of die ingegeven zijn vanuit NIMBY -motieven.

 

Thema’s van de dossiers:

  • Klimaatverandering (en klimaatadaptatie) en de mogelijke effecten van het geplande project is thematisch het eerste belangrijke criterium waaraan we het dossier toetsen.

  • Gents MilieuFront is niet bij voorbaat tegen de verdere uitbouw en ontwikkeling van de stad. Meer zelfs, Gents MilieuFront is voorstander van bouwen in de kernstad of het brengen van bedrijvigheid naar de stad. Liever een nieuw woonproject of kmo-zone in de stad dan op het platteland.

  • Gents MilieuFront kant zich niet bij voorbaat tegen het verdwijnen van groen in de stad (behalve als het om waardevol of planologisch beschermd groen gaat). Soms wordt groen gecompenseerd of bevindt groen zich op bouwgrond.

  • Gents MilieuFront kijkt wel nauw toe of er niet te veel projecten gerealiseerd worden in het buitengebied en bewaakt zo mee dat de stad Gent mee werkt aan de bouwshift.

  • mobiliteit en grote infrastructuurprojecten

Capaciteit: Gents MilieuFront gaat enkel beleidsdossiers opnemen als er ook een vrijwilliger is die het dossier wil opvolgen en uitspitten (idealiter in samenwerking met de persoon die dit dossier onder onze aandacht bracht). Hulp van (buurt)bewoners bij de hulp van het opbouwen van het dossier en standpunt is een voordeel.

Toeleiding: Vragen van leden van Gents MilieuFront krijgen voorrang op vragen van niet-leden.

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X