• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Brief aan minister Peeters: ‘Red Gents bos- en moerasgebied van de betonmolen!’

11 augustus 2022 at 2:40pm

Gents MilieuFront stuurde op 11 augustus, midden in een hittegolf, onderstaande brief aan Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. 

 

Geachte mevrouw de minister,

Gent kreunt onder hitte en droogte. Wetenschappers waarschuwen: zulk extreem weer is het nieuwe normaal.

Het is dan ook hoog tijd om u te vragen om de plannen voor een oefenterrein van De Lijn in Gent te herbekijken.

Waarover gaat het?

In het noorden van Gent, aan de rand van de dichtbevolkte en dichtbebouwde Bloemekenswijk, ligt het laatste restje van de Wondelgemse meersen. De Lijn plant op dit waardevolle bos- en moerasgebied een stelplaats en een oefenterrein.

Vooral het oefenterrein roept vragen op: je hoeft geen klimaatwetenschapper te zijn om te beseffen dat het waanzin is om waardevol groengebied vol beton te storten, enkel en alleen om busmanoeuvres te oefenen.

Gents MilieuFront is uiteraard voorstander van een sterk uitgebouwde en (ook financieel) krachtig ondersteunde openbaarvervoermaatschappij. Dat betekent inderdaad dat er voldoende locaties dienen te zijn om chauffeurs op te leiden en bij te scholen.

Maar: Gent heeft dit groengebied absoluut nodig. De sponswerking van de aarde, de luchtzuiverende bomen en biodiversiteit zijn geen leuke hebbedingen, zij zijn een onmisbare voorwaarde voor ons welzijn en voor onze samenleving, vandaag en morgen.

Gent is uitzonderlijk sterk verhard, zelfs in het al stevig verharde Vlaanderen. Daarom vragen wij u met klem: red dit gebied.

Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) vroeg u naar mogelijke alternatieve locaties (schriftelijke vraag 1387). Uw antwoord: ‘De eerste onderzoeken dateren van halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw.’ U haalt geen andere onderzoeken aan, wat betekent dat het locatieonderzoek bijna 30 jaar oud is. U geeft ook toe niet te weten wat dat onderzoek opleverde: ‘De Lijn kan niet meer nagaan welke andere terreinen toen bekeken werden als alternatief.’ Een nieuw locatieonderzoek sluit u uit: ‘Het schrappen van de realisatie behoort niet tot de mogelijkheden.’ Nog dit jaar plant De Lijn een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

De voorbije dertig jaar is het besef dat we onze natuur zeer hard nodig hebben fors toegenomen. In uw eigen beleidsnota schrijft u, overigens volkomen terecht: ‘We moeten Vlaanderen beter beveiligen tegen overstromingen en waterschaarste. De klimaatverandering lijkt onafwendbaar, en de gevolgen ervan voor ons watersysteem tekenen zich af en mogen allerminst worden onderschat. De voorspelde zeespiegelstijging en de frequentere periodes van intensieve neerslag, afgewisseld met langdurige periodes van droogte, maken ons watersysteem en dus Vlaanderen alsmaar kwetsbaarder, tenzij we gepaste maatregelen nemen.’

Mevrouw de minister, in dit dossier is er maar één gepaste maatregel: zoek een andere locatie voor het oefenterrein in Oost-Vlaanderen.

Hoogachtend,

Bouke Billiet

beleidsmedewerker Gents MilieuFront

 

De Lijn diende eerder dit jaar een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een stelplaats. Omdat daarbij onvoldoende rekening werd gehouden met groen en hemelwateropvang, diende GMF een bezwaarschrift in. We drongen er bij De Lijn op aan om het huiswerk opnieuw te maken, en dat is ondertussen gebeurd.

Een oefenterrein is evenwel een heel andere kwestie: het gaat daarbij om een lap beton waarop men leert rijden. Het is onaanvaardbaar om daarvoor anno 2022 nog een groen en waterrijk gebied op te offeren; de Gentse biologische waarderingskaart waardeert dit gebied als ‘biologisch zeer waardevol’. GMF is ervan overtuigd dat De Lijn in Oost-Vlaanderen een geschikt terrein met bestaande verharding kan vinden.

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X