• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

GMF uit bezwaren tegen nieuwe gascentrale Luminus

22 februari 2021 at 9:29am

Luminus vraagt een uitbreiding van haar bestaande STEG centrale in Wondelgem. Ze wil aardgas omzetten in elektriciteit. 

Gents MilieuFront vindt dat de centrale (minstens voorlopig) niet vergund kan worden. Het vergunnen van extra aardgascentrales is niet compatibel met de nodige CO2 reductie volgens het klimaatakkoord van Parijs. Ons volledige bezwaarschrift vind je hier

We willen dat de Belgische overheid, alvorens individuele projecten te vergunnen, eerst een juiste inschatting maakt van de toekomstige energiebehoefte, rekening houdend met de verwachte daling in energiebehoefte ten gevolge van de opwarming maar vooral ook rekening houdend met de plannen van de overheid om de toekomstige vraag naar energie te reduceren via stimulatie van energiezuinigheid, bvb. via subsidiesystemen en wetgeving.
Gezien de urgentie om de CO2 uitstoot snel te verminderen, is het voor ons niet aanvaardbaar dat individuele centrales op basis van aardgas (met een zeer bedenkelijk rendement van ca. 40% in dit geval) vergund worden zonder voorafgaande duidelijkheid over:

  1. de collectieve behoefte aan energie
  2. de totale CO2-uitstoot voor alle nieuwe gasprojecten

Gents MilieuFront wil ook dat de overheid onderzoekt hoe (en of) deze centrale past in de European Green Deal, de nationale en regionale klimaatplannen, opgesteld om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te concretiseren.

Bovendien vindt Gents MilieuFront dat deze centrale haaks staat op de ambitie van de stad Gent om Gentenaars te stimuleren om af te stappen van gas. In vergelijking tot de huidige situatie, zal de uitbreiding van de centrale worst-case bijna 600 kton CO2 extra met zich meebrengen als de installatie continue op volle belasting operationeel is, het dubbele van de benodigde collectieve reductie in Gent volgens het Gentse klimaatplan (de verwachte reductie tegen 2030). 

De centrale gaat ook in tegen de ambitie van het Oost-Vlaamse klimaatplan: “Tegen 2050 is Oost-Vlaanderen volledig zelfvoorzienend op het vlak van duurzame energieproductie. De provincie volgt hierbij een lineair pad: 40% van de totale energiebehoefte tegen 2020, 60% tegen 2030 en 100% tegen 2050”.

Luminus plant een aanvraag tot subsidies via het CRM mechanisme in te dienen, een ondersteuningsmechanisme voor grootschalige energieproductie. De aanvaardbaarheid van het financieringsmechanisme is momenteel in onderzoek bij de EU en de economisch rendabiliteit van dit soort centrales is dan ook voorlopig zeer twijfelachtig.

Indien 1) na degelijke onderzoek van de toekomstige behoefte en een evaluatie van duurzame alternatieven zou blijken dat er tijdens een korte transitieperiode toch een beperkt aantal gascentrales nodig zijn, en 2) dat dit mogelijk is binnen de doelstellingen van de EU Green Deal en de klimaatakkoorden, moet de overheid volgende voorwaarden in acht nemen voor de Luminus centrale. 

  • de (beperkte) duur van de uitbating en de mogelijkheid de centrale vroegtijdig te sluiten indien dit nodig is om de klimaatakkoorden te halen
  • de mogelijkheid om over te schakelen van aardgas naar duurzaam geproduceerd H2
  • de flexibiliteit van de installatie (eenvoudig aan/af te switchen indien voldoende zonne- of windenergie) en complementair met wind- en zon
  • de mogelijkheid om restwarmte efficiënt te kunnen herwinnen

Ons volledige bezwaarschrift vind je hier.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X