• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Gents MilieuFront gaat niet in beroep tegen gascentrale Luminus

17 juni 2021 at 8:38am

Luminus wil een bijkomende gascentrale bouwen in Wondelgem. Naar aanleiding van de eerdere aanvraag van Luminus voor een uitbreiding van haar bestaande STEG-centrale diende Gents MilieuFront een bezwaarschrift in. De provinciale overheid gaf echter recent toch goedkeuring voor de uitbreiding.

Gents Milieufront blijft van mening dat de centrale (minstens voorlopig) niet vergund kan worden tot er volledige duidelijkheid komt rond de toekomstige energiebehoefte, rekening houdend met enerzijds de verwachte toenemende elektrificatie en anderzijds de invloed van vraag-reducerende maatregelen (isolatie huizen, eigen energiewinning via o.a. zonnepanelen, etc).

20 jaar non beleid
We betreuren dat de discussie rond verduurzaming, ten gevolge van 20 jaar non-beleid, nu gereduceerd is tot een discussie rond kernenergie versus aardgas. Net als
BBL vinden we dat de strategisch-politieke discussie rond de keuze voor gas versus kernenergie een valse keuze inhoudt en voorbij gaat aan de echt duurzame optie waarbij volop de kar van hernieuwbare energie wordt getrokken in combinatie met het drastisch reduceren van de energiebehoefte via massale financiële ondersteuning.

Wat als we de financiële middelen die nu “geïnvesteerd” worden in de aankoop van fossiele energiebronnen, subsidies voor nieuwe aardgascentrales, ondersteuning van kernenergiecentrales of belastingvoordelen voor bedrijfswagens naar subsidies zouden laten vloeien voor bewoners die bereid zijn energie-reducerende projecten op te zetten? Er zijn Marshall-plannen voor minder opgezet.

GMF niet in beroep
Ondanks onze bovenstaande bedenkingen, hebben we besloten niet in beroep te gaan, vanuit de vaststelling dat de overheid via beperking van de CRM-subsidies het engagement heeft opgenomen het aantal nieuwe centrales zo veel mogelijk te beperken en de werking ervan te beperken tot periodes van piekverbruik of tekorten, dus op momenten waarop de duurzame alternatieven niet kunnen voldoen aan de vraag naar stroom. Via deze beperkingen is het onze stelligste hoop dat investeringen in duurzame alternatieven volop kunnen renderen. Onze beslissing is ook genomen vanuit het volle besef dat kerncentrales – maar evengoed van de bestaande fossiele energiecentrales – door hun inflexibiliteit duurzame installaties al te vaak tijdelijk doen stilleggen (bijvoorbeeld windmolens stilleggen op moment van winderige omstandigheden), wat de rendabiliteit van die duurzame installaties compromitteert.

luminus centrale

Op basis van de cijfertjes geloven we echter niet dat nieuwe gascentrales, hoe flexibel ook, een voldoende voorwaarde zullen zijn om een radicale verduurzaming van de sector te bewerkstelligen. Het zal niet lukken om tijdig op een gecontroleerde manier af te geraken van aardgas en kernenergie zonder deze te omkaderen door een alomvattend beleid waarbij 1) massaal geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie en energieopslag, 2) zwaar ingezet wordt op vraagsturing, 3) de kernenergie gefaseerd wordt afgebouwd, 4) buffering voorzien wordt via een Europees energienetwerk voor groene stroom en afspraken op Europees niveau en 5) energiebehoefte-stimulerende stimuli (zoals subsidies voor bedrijfswagens over nieuwe elektrische apparaten tot zowat alles ter ondersteuning van de ontembare economische groei) vervangen worden door behoefte-beperkende stimuli (isolatie, reductie transport, lokale deeleconomie ondersteunen,…). Dit zal natuurlijk ook een verdere mentaliteitswijziging van de bevolking vereisen. En een verlaging van de (over)consumptie. We roepen dan ook op dat de subsidies van de (eventuele) nieuwe gascentrales niet ten koste zullen gaan van de hierboven beschreven investeringen.

Onze keuze om niet in beroep te gaan is geen keuze voor gas. We steunen dan ook de organisaties die andere keuzes maken en de druk hoog houden om elke onnodige gascentrale te vermijden. We blijven samen strijden voor een duurzamere energiesector die, vroeger dan 2050, klimaatneutraal is. Een strijd die enkel kan samengaan met een radicalere implementatie van vraag-beperkende maatregelen. 

Tot slot willen we alle overheden oproepen om in het belang van de burgers samen te werken voor een lokaal sterk verankerde, duurzame energiesector die de fossiele en andere schaarse (uranium) grondstoffen van deze planeet niet langer blijven uitputten.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X