• Wij zijn GMF

  Bart, bestuurslid en divestment-actie

  Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

GMF maakt fout – buurtweg op the Loop wel correct afgeschaft

10 juni 2015 at 8:10am

Op 10 juni verstuurde GMF het bericht een buurtweg die over The Loop loopt niet was afgeschaft, dat de stad daarvan op de hoogte was en dat de bouwvergunning voor de parking onwettig zou zijn. Onderstaand vind je ons oorspronkelijke bericht. 

Dat blijkt nu niet te kloppen. GMF had zich gebaseerd op de atlas der buurtwegen, waarop buurtweg 6 (die over de parking loopt) nog niet is afgeschaft. De buurtweg is door de Bestendige Deputatie blijkbaar in 2014 toch afgeschaft (zie het persbericht van de stad Gent – volledig onder), maar dus nog niet gewijzigd op de Atlas der buurtwegen. De Atlas der buurtwegen is een instrument van de overheid. 

Wel blijkt nu dat buurtweg 3 en 35 nog moeten afgeschaft worden en dat deze dwars door Ikea lopen. 

Onze opmerkingen op de kennisgevingsnota van het nieuwe milieueffectenrapport blijft wel overeind en vind je hier

 


Oorspronkelijke persbericht GMF 10/6

De projectontwikkelaars achter het geplande outletcenter The Loop aan Flanders Expo kregen op 13 januari 2015 een bouwvergunning voor een parking van 2.046 plaatsen. Over het tracé van de site lopen echter zogenaamde buurtwegen die nog niet zijn afgeschaft en dus nog in gebruik zijn. In dat geval kunnen bouwvergunningen in principe nooit toegekend worden als er nog vergunningen ontbreken. De stad Gent wist dat maar al te goed en liet de bouwvergunning toch goedkeuren.

Het Gents stadsbestuur werkte dus bewust mee aan het verlenen van een onrechtmatige bouwvergunning. Opnieuw gaan ze als onbehoorlijke bestuurders plat op de buik voor het grote geld achter het steeds meer onfrisse dossier rond The Loop.

Procedure voor afschaffen buurtwegen niet correct gevolgd

Buurtwegen zijn officiële wegen die soms in onbruik zijn geraakt. Er lopen dus ook een aantal buurtwegen over de site van The Loop. Alle buurtwegen kun je overigens digitaal raadplegen in de atlas van buurtwegen. Buurtwegen genieten strenge juridische bescherming. In onbruik geraakte juridische buurtwegen kunnen afgeschaft worden door de Bestendige Deputatie, het onderdeel van het provinciebestuur dat beslissingen van de provincieraad uitvoert.

De toelichtende nota van de Vlaamse overheid over de regelgeving rond buurtwegen is duidelijk: “Als er een conflict bestaat tussen het tracé van een bestaande buurtweg en een voorgenomen verkaveling of bouwproject, dan kan er nog steeds geen wettige vergunning worden afgegeven als niet eerst de buurtweg formeel is verlegd of afgeschaft, krachtens een deputatiebeslissing dus.” Zie ook pagina 8 (.pdf) omtrent ‘relatie buurtwegen – ruimtelijke ordeningsprojecten’.

De Bestendige Deputatie kan buurtwegen afschaffen op initiatief van steden en gemeenten. Klik hier voor de volledige procedure.

De stad Gent, die dus het initiatief moet nemen voor het afschaffen van buurtwegen, is heel goed op de hoogte van het feit dat er buurtwegen lopen over de terreinen van The Loop. Op 1 december 2014 startte ze immers met een openbaar onderzoek voor het afschaffen van die wegen.

Een overzicht van de nog niet afgeschafte buurtwegen (in het groen nog bestaande buurtwegen – in het rood bestaande wegen) vind je op de onderstaande afbeelding

Op zijn minst onbehoorlijk bestuur

Samengevat: de stad Gent geeft een positief advies (aan de Vlaamse overheid – ze zegt in haar advies dus niets over de niet afgeschafte buurtwegen) voor de bouwvergunning van de parking, goed wetende dat de buurtwegen nog niet zijn afgeschaft. Ze werkt dus bewust mee aan een onrechtmatig bekomen bouwvergunning.

Als dit van de kant van de stad Gent al niet frauduleus is, dan is het zeker onbehoorlijk bestuur. Het wordt meer dan ooit tijd dat het stadsbestuur afziet van deze bedenkelijke praktijken en het volledige concept van The Loop naar de prullenmand verwijst.

Waarom al die haast?

De projectontwikkelaars hadden een socio-economische vergunning voor het uitbaten van een outletcenter. Die verviel op 12 maart 2015 tenzij de eerste steen van het outletcenter was gelegd. Ze konden dus niet wachten op een eventuele afschaffing van de buurtwegen op The Loop. Daardoor was het alle hens aan dek bij het stadsbestuur en de projectontwikkelaars om het project willens nillens door te drijven. De stad Gent vond het daarbij blijkbaar ook niet erg om de offciële regels met de voeten te treden.

Ondertussen zitten we dus met een half afgewerkte parking waarvan meer en meer duidelijk wordt dat die gebouwd is met een bouwvergunning die onrechtmatig is. Tegelijk wordt diezelfde onrechtmatige vergunning gebruikt als argumentatie om het automatisch vervallen van de socio-economische vergunning van het outletcenter te vermijden.

Milieueffecten moeten veel beter onderzocht worden

Ondertussen heeft GMF ook gereageerd op het voornemen van de projectontwikkelaars om een nieuw MilieuEffectenRapport (MER) te maken. GMF verwelkomt het feit dat de milieueffecten opnieuw worden onderzocht. Dat moet echter veel grondiger gebeuren en ook mogelijke alternatieven moeten aan bod komen. Onze volledige reactie van 8 juni vind je op onze website.

Nog even de chronologie van de bouwvergunning op een rijtje:

 • In september van 2014 vroegen McArthur&Glenn en Banimmo een bouvergunning aan voor een parking van 2870 plaatsen.
 • Tijdens het openbaar onderzoek in november 2014 reageerden GMF en Unizo op de bouwvergunning en lanceerden ze de campagne Rip The Loop.
 • Op basis van alle reacties stelde de stad Gent haar advies op. Ondanks de verschillende bezwaren kwam er een positief advies, maar verminderde het stadsbestuur de capaciteit van de parking naar 2046 plaatsen.
 • De Vlaamse regering verleende op 13 januari 2015 de bouwvergunning voor de parking van 2046 plaatsen.
 • Eind februari 2015 trokken Unizo, GMF en stad Deinze naar de Raad voor vergunningsbetwistingen om de bouwvergunning van de parking te laten schorsen en vernietigen.
 • GMF startte bij de rechtbank van eerste aanleg een kortgeding procedure om de werken aan de bouw van de parking te laten stil leggen. De uitspraak wordt in juni verwacht.
 • Naar aanleiding van bovenstaande procedures zeggen de projectontwikkelaars de werken te zullen staken vanaf mei/juni.

 

 


persbericht Stad Gent 10/6

persbericht

woensdag 10 juni 2015

– Adviezen over bouwvergunning voor The Loop zijn wel correct verleend


Het Gents Milieufront beweert vandaag dat de Stad Gent zou meegewerkt hebben aan het verlenen van een onwettige bouwvergunning voor een parking op de site van The Loop. Op het grondgebied van die parking zou immers nog een buurtweg lopen die nooit afgeschaft zou zijn. ‘In werkelijkheid is de officiële procedure voor de afschaffing van deze buurtweg al sinds juni 2014 helemaal afgehandeld”, weet Tom Balthazar, Gents schepen van Stadsontwikkeling. ‘Volgens onze diensten is de adviesverlening over deze bouwvergunning wel correct verlopen.’


Het klopt dat de Stad Gent rekening dient te houden met de trajecten van oude  buurtwegen vooraleer over te kunnen gaan tot het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. ‘De site van The Loop kon pas verder ontwikkeld worden wanneer de daar aanwezige oude buurtwegen werden afgeschaft”, legt Tom Balthazar uit. De Stad Gent was zich daar bewust van en heeft daarom tijdig maatregelen getroffen. Die zijn overigens niet enkel noodzakelijk voor de veel besproken ontwikkelingen op veld 12 (waar mogelijk een outletcentrum komt), maar voor de hele site die ontwikkeld wordt als een nieuw stadsdeel met beurshallen, kantoren, woningen en winkels.

Al op 17 oktober 2013 keurde het Gentse college van burgemeester en schepenen de start goed van de officiële procedure tot afschaffing van de buurtwegen op de site van The Loop. Alles verliep zoals voorgeschreven door de wet op de buurtwegen. Er werden vijf dossiers opgemaakt tot (gedeeltelijke) afschaffing van buurtwegen op de site The Loop.

De procedure voorziet achtereenvolgens onder andere een principiële vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen door de gemeenteraad, een openbaar onderzoek gedurende veertien dagen, en uiteindelijk een beslissing over het dossier door de Deputatie. Vier dossiers werden al in het voorjaar van 2014 goedgekeurd door de Deputatie.

Het gaat om de buurtwegen nrs. 6 en 8 (door beslissingen van de Deputatie van 8 mei 2014), en nrs. 7, 38 en 39 (door beslissingen van de Deputatie van 5 juni 2014). Er werd binnen de voorziene termijn geen beroep ingediend en bijgevolg zijn deze buurtwegen al sedert juni 2014 officieel afgeschaft.  Voor een vijfde dossier (buurtwegen 3 en 35) loopt een langere procedure wegens een bezwaarschrift; hier wordt binnenkort een uitspraak van de Deputatie verwacht.

Het traject van de voormalige buurtweg nr 6 liep door het perceel waarvoor in september 2014 een bouwvergunning voor een parking werd aangevraagd. De bouwvergunning hiervoor werd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar (en dus niet door de Stad Gent) verleend op 13 januari 2015. ‘Aangezien de buurtweg toen al vele maanden afgeschaft was, is er niets onwettigs aan deze vergunning’, besluit Tom Balthazar.

‘Het is normaal dat er over de verdere ontwikkeling van The Loop en de mogelijke komst van een outletcenter een intens debat gevoerd wordt en dat mensen zich zorgen maken over de mogelijke effecten voor onze stad. Het is niet fair om –zonder enig voorafgaand contact – zomaar te beweren dat de Stad ‘bewust meewerkt aan een onwettige vergunning.’’

The Loop is gevat door een uitvoeringsplan dat aangeeft hoe het gebied er in de toekomst moet uitzien. De site is te sterk geordend om de oude buurtwegen te behouden. De buurtwegen waren bovendien al lang niet meer ter plaatse zichtbaar. Sommige ervan waren al overbouwd , o.m. door het gebouw van Ikea. De  afschaffing van de buurtwegen was een aanpassing naar de feitelijke toestand. Er komt een nieuw gebiedsdekkend voetgangers-en fietsnetwerk in de plaats.

Contact

De heer Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, gsm 0477 260 110


Bevoegd

De heer Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,

tel. 09 266 50 30, fax 09 266 50 49,

e-mail [email protected]

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X