• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

Provincie Oost-Vlaanderen stelt vragen bij de geplande woonuitbreidingsgebieden in Baarle

26 september 2018 at 2:46pm

Stad Gent wil – zoals aangekondigd in haar nieuw ruimtelijk structuurplan ‘Ruimte voor Gent’ – twee nieuwe woonuitbreidingsgebieden aansnijden in Baarle. Op pagina 183 van ‘Ruimte voor Gent’ vind je de plannen van de stad.

Deze plannen staan haaks op een beleid van verdichting en kernversterking in de stad. Dergelijke nieuwe ontwikkelingen moeten – volgens Gents MilieuFront (GMF) – in de stad gebeuren en niet – zoals nu voorgesteld in Baarle – in open ruimte. Bovendien wil de stad daar sociale woningen bouwen. Sociale woningen horen eerder thuis in het stedelijk weefsel en niet zozeer in landelijk gebied waar nauwelijks voorzieningen zijn. Het gebied is bijvoorbeeld niet of nauwelijks ontsloten door openbaar vervoer. Inwoners van sociale woningen beschikken minder over een eigen wagen en zijn dus meer aangewezen op openbaar vervoer. Lokaal in Baarle is er ook veel verzet tegen de geplande ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden.

In haar advies over ‘Ruimte voor Gent’ meent de provincie Oost-Vlaanderen dat het zomaar ontwikkelen van de woonuitbreidingsgebieden niet kan. Stad moet via bijkomende woonbehoeftestudies (in samenspraak met de omliggende gemeenten en de provincie) aantonen dat die nieuwe ontwikkeling nodig en wenselijk is. De deputatie verwoordde het in haar advies van 26 juli als volgt:

“Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ‘Ruimte voor Gent – structuurvisie 2030’ wordt goedgekeurd met inachtname van het feit dat indien de woonuitbreidingsgebieden Baarledorp en Noordhout via een ruimtelijk uitvoeringsplan zullen worden aangesneden, een aftoetsing met de taakstelling wonen en verdeelsleutel van het PRS voor gemeenten die in.”

stedelijk gebied en buitengebied liggen, steeds noodzakelijk zal zijn.

Het volledige advies van de deputatie vind je hier.

In Ruimte voor Gent schreef de stad nog “Ondanks het feit dat de Vlaamse regelgeving het aansnijden van deze woonuitbreidingsgebieden (ook in het buitengebied) toelaat voor sociale woningbouw zonder voorafgaand woonbehoeftenonderzoek, willen we dit alleen op een gepaste en terughoudende wijze doen.” De provincie fluit de Stad Gent daar nu op terug en zegt dat het woonuitbreidingsgebied zomaar aansnijden niet zomaar kan.

Gents MilieuFront wil dat de ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden in Baarle geschrapt wordt en dat er maximaal ingezet wordt op inbreiding (en dus nieuwe ontwikkelingen inplant in de bestaande bebouwde zone). GMF verwacht ook van Stad Gent snel duidelijkheid over de vragen en kanttekeningen die de provincie stelt bij de plannen van Stad Gent.

Op het verkiezingsdebat rond wonen dat GMF organiseerde op 6 september spraken alle partijen zich nog uit voor een betonstop (zie foto onder). Tijd om die belofte waar te maken.  

rsz betonstop

Verder dit najaar schuift GMF een aantal alternatieven naar voor als alternatief voor het ontwikkelen van nieuwe woonuitbreidingsgebieden. Deze alternatieven zullen tonen hoe we, door slim in te breiden, evenveel en nog meer mensen kunnen huisvesten in bestaande bebouwde zones.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X