• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

GMF dient bezwaar in tegen kappen deel Vossenbos (The Loop)

12 juni 2020 at 12:41pm

Een projectontwikkelaar wil ontwikkeling (woonproject) realiseren in en aan de rand van het Vossenbos op de site van The Loop. Gents MilieuFront wil daartegen bezwaar aantekenen. Op de afbeelding zie je het perceel waarop de aanvraag op slaat. 

Eerst en vooral vindt GMF dat het rooien van bomen – in deze klimaatcrisis – niet meer van deze tijd is. Op de biolgische waarderingskaart en vegetatiekaart van de stad Gent (https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/parken/grote-parken-en-natuurgebieden/een-kaart-van-de-vegetaties-gent) staat het perceel aangeduid als ‘bos’ en andere vegetatie. Volgens artikel 90bis van het Bosdecreet geldt trouwens in heel Vlaanderen een verbod op ontbossing. Ontbossing is ook in strijd met onder meer het Groenstructuurplan van de Stad Gent. Daarom verzetten wij ons tegen elke vermijdbare ontbossing. Indien de ontbossing onvermijdbaar zou zijn, zou trouwens compensatie nodig zijn, en ook daar vinden we niets van terug in dit dossier.

Het terrein is bestemd voor “kantoorachtigen, wonen en natuur”, dit wil zeggen dat we echt wel mogen verwachten dat de kleine oppervlakte bos volledig behouden blijft.

We dienen bezwaar in tegen:

– de ontbossing van 3600 m² bos dat voor 1995 al bos was, én

– de ontbossing van 1800m² bos dat sindsdien bos werd.

De ontwikkeling van deze woningen bevindt zich ook op waterzieke gronden. Op de kaart met overstromingsgevoelige gebieden ‘https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/loketten/geoloket) zie je dat de ontwikkeling ligt op gronden die aangeduid zijn als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ (lichtblauw) en ‘effectief overstromingsgevoelig’ donkerblauw’ (zie afbeelding onder). Woningen daar plaatsen betekent niet alleen een kans op overstroming voor de bewoners. 

In deze tijd van klimaatverandering (met meer intense regenval op 1 moment) moeten we niet alleen zorgen dat mensen daar gaan wonen. De klimaatverandering manifesteert zich ook veel nadrukkelijker als droogte. Dat betekent dat we ‘natte’ gronden ten allen prijze moeten bewaren. Woningen daar ontwikkelen betekent weer meer verharding en minder kansen voor regen om te infiltreren. Bovendien zal voor de ondergrondse parkings weer intensief bemaald moeten worden. Deze bemalingen moeten we ten allen prijze vermijden.
We verwijzen in deze ook graag naar de principes van het Gentse Klimaatadaptatieplan. 

GMF stelt zich ook vragen bij het proces rond de vergunningsaanvraag. De stad Gent faciliteert een oefening onder leiding van Alexander D’hooghe om te komen tot een omvattende en breed gedragen visie op heel de site (zie afbeelding onder met het plangebied van de studie – de percelen waar deze vergunningsaanvraag op slaat is onderdeel van deze omgevingsvergunningsaanvraag. 

Gents MilieuFront wil eerst de definitieve ambitienota van de stad Gent afwachten om de visie op het hele gebied te kennen. Nu al vergunningen afleveren doorkruist eventueel latere keuzes voor de hele site.  

Gents MilieuFront vraagt daarom om de vergunningsaanvraag te weigeren.

Gents MilieuFront is niet tegen ontwikkelingen op de The Loop, maar ze ziet deze ontwikkelingen liever op de andere percelen. En gekaderd in een volledig plan en visie voor de site. 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X