• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

GMF dient bezwaar in tegen verdwijnen Akkerbosje

5 juni 2020 at 9:32am

Een projectontwikkelaar wil een aantal meergezinswoningen bouwen met parkeerkelder in de Akkerstraat. Op de website van de stad Gent vind je meer over de bouwaanvraag.  Het bouwperceel, een bos met hoge natuurwaarde, is echter opgenomen in RUP Groen dat in 2019 als voorontwerp werd aangenomen. Het bosje is op de biologische waarderingskaart opgenomen als park.  Volgens het het nog goed te keuren RUP Groen is dit dus verboden te wijzigen, als een onderdeel van het fijnmazig groen netwerk en verweven groenstructuur in gesloten bebouwd landschap van kern- en binnenstad.

afbeelding 1: beelden van het akkerbosje 

 

afbeelding 2: uitsnede uit Gentse vegetatiekaart 

Gents Milieufront verbaast zich er dan ook over dat voor het gebied, ondanks de opname in het RUP Groen, toch een bouwvergunning wordt aangevraagd. Het bosje bevindt zich bovendien in een dichtbebouwde wijk met weinig publiek groen. Dit bos is biologisch waardevol door de aanwezigheid van grote volwassen inheemse loofbomen met een aanzienlijke hoogte en omtrek. Daarnaast is het de habitat van verschillende vogel- en diersoorten. In een stedelijke omgeving is het bos een belangrijke ecologische stapsteen. Vandaar ook dat het opgenomen is in het RUP Groen. In het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning spreekt de aanvrager over ‘wildgroei en bomen in stakenfase’. Dit strookt niet met de realiteit. 

afbeelding 3: uittreksel uit voorontwerp RUP 169

In het voorontwerp RUP groen is dit de motivatie van de stad om dit stukje te beschermen: 

In het huidig BPA is het bestaande bosje voor een deel aangeduid als een te behouden open ruimte. De herbestemming naar “zone voor bos” in voorliggend RUP groen heeft echter de bedoeling om het volledige bosje te beschermen en te behouden. De aanduiding in het BPA als te behouden open ruimte is immers niet in overeenstemming met de huidige situatie, waar het volledige bosje een belangrijke waarde heeft. In een dense woonomgeving in de stad en in dergelijke smalle straat heeft dit bosje veel kwaliteiten inzake zuurstof, wateropvang, klimaatbeheersing en welzijn. In die zin kan niet verantwoord worden dat deze hoogstammige bomen gerooid zouden worden en het groengebied zou verdwijnen. Hoewel dit niet afgedwongen wordt, wordt het bosje bij voorkeur toegankelijk voor de omwonenden. het openstellen ervan een grote meerwaarde betekenen. Dit is zeker het geval indien de aanpalende gronden ontwikkeld zouden worden in functie van bijkomende woningen. Het bosje ligt in een omgeving met weinig toegankelijke groengebieden. 

Door de mogelijke ontbossing van dit stukje natuur wordt de aanvrager gevraagd om bij te dragen aan het boscompensatiefonds. Dit fonds bestaat al jaren maar werkt niet. Er zit veel geld in het fonds maar door het gebrek aan grond om te bebossen blijft dit een compensatie op papier. Zelfs indien het bos geldelijk gecompenseerd wordt, komt er in de praktijk geen m² bos bij n.a.v. deze ontbossing. 

Groenzones met bomen zoals dit unieke stadsbosje zijn essentieel in de strijd tegen de effecten van de klimaatopwarming. Bomen zorgen voor de nodige schaduw en verkoeling in dit sterk verharde deel van de stad. Het verdwijnen van dit bos zal zorgen voor meer hittestress in de alsmaar heter wordende zomers en men kan dus alleen maar besluiten dat het in strijd is met het klimaatadaptatieplan. Door dit terrein te verharden kan er ook minder water in de ondergrond indringen en vergroot dus het probleem van droogte die onze stad teistert. 

GMF wil bovendien dat de stad eerst werk maakt van een globale visie op de buurt en omgeving. Zonder deze visie worden de ontwikkelingen al te veel bepaald door de ambities en plannen van individuen en projectontwikkelaars zonder dat deze al te veel oog hebben voor de kwaliteit van de buurt, goede ruimtelijke ordening, draagkracht van een wijk en effecten op mobiliteit. 

Gents MilieuFront steunt dus op de eerste plaats het behoud van het bosje van de Akkerstraat in het RUP Groen. Zou er toch een bouwvergunning komen, vraagt het om de norm van 0,6 parkeerplaatsen per wooneenheid zeker te respecteren en autodeelstandplaatsen te realiseren.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X