• Wij zijn GMF

  Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

  GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

GMF tekent bezwaar aan tegen kap Heymansbos

15 oktober 2021 at 8:23am

Enkele weken na ons beroep tegen de kap van het bosje op campus De Sterre steunt Gents Milieufront nu ook de bezwaren die buurtbewoners opwerpen tegen de kap van het Heymansbos. Dat bosje is gelegen naast Home Boudewijn van de Universiteit Gent, op de hoek van de Corneel Heymanslaan en het Frédéric Thomaspad.

Argumentatie
De beslissing om het bos op de Heymans-site te kappen gaat in tegen de geest van het RUP 169 Groen Gent en het Biodiversiteitsplan 2020-2030 van de UGent. Daarnaast zijn dit onze voornaamste elementen om in bezwaar te gaan tegen de vergunningsaanvraag:

 • De natuurtoets wordt niet ter harte genomen en er werd niet gezocht naar alternatieven om schade te vermijden

 • De leefbaarheid van de woonbuurt komt onder druk te staan (zie kaart onder: een gebrek aan groen in de buurt)

 • Er is een manifest gebrek aan sense of urgency m.b.t. het behoud van het bos en het groen in de buurt

 • Er is geen oog voor soortenbescherming

 • Het aanvraagdossier is onduidelijk, onvolledig en bevat misleidende beschrijvingen

De uitwerking van deze argumenten kan je nalezen in het gedetailleerde bezwaarschrift.

Heymansbos just 3

Buurtactiegroepen en redden Gentse bossen en groen
Als Gents Milieufront stellen we opnieuw vast dat er bij de voorbereiding van project door de betrokken projectontwikkelaars, administraties en beleidsmakers wordt voorbijgegaan aan de uitgangspunten en doelstellingen van bestaande beleidsdocumenten en -plannen. Bovendien wordt onvoldoende aandacht geschonken aan bestaande omgevingskwaliteiten en meer in het bijzonder aan de waarde van reeds aanwezige bossen en bomen.

Het zijn steeds de buurtbewoners of actiegroepen die moeten wijzen op de tekorten in de dossiers of de beperkte argumentatie rond het afleveren van een vergunning:

 • De actiegroep ‘Red de Wondelgemse Meersen’ kreeg gelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het noodzakelijke milieueffectenrapport ontbrak in het dossier. De afgeleverde vergunning werd geschorst.

 • Rond het bouwproject in het Sterrebos werd door verschillende buurtbewoners en GMF beroep ingediend tegen de afgeleverde vergunning. Deze vergunning werd ondanks het negatief advies van het agentschap Natuur en Bos toegekend. Ook het biodiversiteitsplan van de UGent wordt genegeerd

 • Het Vossenbos op Flanders Expo zal verdwijnen als de afgeleverde vergunning wordt uitgevoerd. Er loopt op initiatief van de buurtbewoners nog een rechtszaak tegen dit project. Ook GMF heeft hier gewezen op het feit daar zal gebouwd worden op waterrijke gronden

 • Het parkje aan het Gravensteen zal na protest van vele Gentenaars en actiegroepen waarschijnlijk dan toch behouden blijven

 • Volgens de afgeleverde vergunning voor het Portus-project zullen nagenoeg alle bomen op de Belgacomsite verdwijnen. Vragen van het GMF rond het verplanten van deze bomen, het voorzien van duidelijke compensaties worden genegeerd

Heymansbos just 4

Durf denken & toetsen, anno 2021
GMF is zeker niet tegen nieuwe bouwprojecten in de stad. Deze ontwikkelingen moeten echter wel worden getoetst aan de huidige inzichten rond klimaat, biodiversiteit en de leefbaarheid van woonbuurten. Het voorliggende bouwproject aan de Harelbekestraat/Ottergemsesteenweg kan duidelijk deze toets niet doorstaan, en dat moet ook Universiteit Gent nu durven inzien. Het Heymansbos verdient beter.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X