• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

Bouw vierde rijstrook geschorst door rechtbank

11 juni 2018 at 9:13am

Gents MilieuFront, Greenpeace en een bewoner van Zwijnaarde startten in januari 2018 een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de plannen van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) om een vierde rijstrook of weefstrook aan te leggen. Nu heeft de raad deze vergunning geschorst. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Overheid deze vierde rijstrook niet kan aanleggen.

Milieueffecten van de weg onvoldoende onderzocht
De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat AWV de milieueffecten in de MER-screeningsnota onvoldoende onderzocht en onderbouwd heeft. AWV oordeelde foutief dat ze geen project-MER hoefde te maken en dat ze via een project-MER-screeningsnota kon aantonen dat het project geen aanzienlijke milieueffecten zou veroorzaken. De Raad fluit haar daar dus nu op terug.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen moet nu in een volgende stap ook nog oordelen over de mogelijke vernietiging van de vergunning. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de raad de vergunning ook zal vernietigen, al laat die uitspraak meestal jaren op zich wachten.

De advocaat van Gents MilieuFront en Greenpeace verwoordt het als volgt:

“Verder wijst het arrest op de gebrekkige project-MER-screeningsnota, hetgeen ze als een ernstig middel beschouwt. Er wordt gewezen op de mogelijke milieueffecten die in de nota niet werden aangegeven, en er wordt de Gewestelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar verweten een onvolledige nota te hebben betrokken in haar oordeel over de aanvraag. Het feit dat de verzoekende partijen een bezwaar indienden omtrent deze punten, versterkt de zorgvuldigheids- en motiveringsplicht van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar volgens de Raad. Na betekening van het arrest zal het Agentschap Wegen en Verkeer de werken moeten stilleggen, in de mate deze reeds werden opgestart.

Partijen krijgen nog de mogelijkheid om op elkaars argumentatie te antwoorden, waarna over de vernietiging van de vergunning zal worden gepleit.

De werken worden geschorst tot na de uitspraak van de Raad over de vernietiging van de vergunning.”

Belangrijke precedentwaarde
AWV moet niet alleen haar huiswerk opnieuw doen… de Raad oordeelt ook dat wegen niet op zich staan en dat ze belangrijke lokale en bovenlokale milieueffecten met zich meebrengen. De Raad geeft aan de overheid het signaal dat ze niet zomaar wegen kan bijbouwen zonder na te denken over de ruimere effecten op milieu en klimaat.
De belangrijkste reden voor Gents MilieuFront om zich te kanten tegen deze weg is dat bijkomende weginfrastructuur misschien in eerste instantie verkeersdruk doet afnemen maar dat die weg door het aanzuigeffect op lange termijn voor bijkomend verkeer zorgt. Bijkomend verkeer in het al zo door files geplaagde zuiden van Gent en Vlaanderen.

Gents MilieuFront hoop dat de Vlaamse Overheid afziet van haar project en ernstig nadenkt over alternatieven voor weginfrastructuur en bijkomend verkeer.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X