• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Coalitie burgerbewegingen vraagt 90 op Gentse snelwegen

28 april 2022 at 12:41pm

Open brief aan Minister Peeters, Minister Demir en het stadsbestuur van Gent

De internationale dag tegen lawaai heeft tot doel het bewustzijn te vergroten over de impact van geluid op de
gezondheid en het welzijn van mens en natuur. Op deze dag wil ADEMRUIMTE meer aandacht vragen voor de
geluidshinder afkomstig van wegverkeer in Gent en omgeving en eist maatregelen.

De dichtbevolkte woongebieden in het Gentse worden doorkruist door heel wat drukke snelwegen. Het
toenemende (vracht)verkeer op de R4, E17 en E40 leidt tot steeds meer geluidshinder en luchtvervuiling, en
bedreigt de gezondheid en het leefmilieu van duizenden omwonenden.

In het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai moeten de Vlaamse overheid en het Gentse
stadsbestuur elke 5 jaar werk maken van een actieplan om de blootstelling aan omgevingsgeluid en de
schadelijke effecten ervan te voorkomen. Dit jaar moeten de geluidbelastingkaarten en actieplannen opnieuw
worden opgemaakt. ADEMRUIMTE wil in het kader van de op te maken actieplannen bijzondere aandacht
vragen voor de geluidshinder afkomstig van de snelwegen in en om Gent. Het Gentse Stadsbestuur sprak reeds
in haar mobiliteitsplan van 2015 de ambitie uit om de snelheid op de snelwegen te reduceren. Ook in de
beleidsnota Lucht en Geluid van stad Gent uit 2020 staat te lezen: “De Stad Gent wenst dat binnen de
stadsregio, een snelheidsregime van 90 km/u wordt ingevoerd op het hoofdwegennet, waarvan E40 en E17
onderdeel uitmaken. Voor de grootstedelijke ringweg – R4 (primaire weg) wenst de Stad Gent consequent een
snelheidsregime van 90 km/u als wensbeeld voorop te stellen.” Vandaag is dit nog niet concreet gerealiseerd.

ADEMRUIMTE vraagt daarom aan de bevoegde ministers Peeters en Demir de onmiddellijke invoering van
een gecontroleerde snelheidsbeperking naar 90 km/uur voor personenwagens en naar 70 km/uur voor
vrachtverkeer, op alle snelwegen in en rond Gent.

Snelheidsvermindering is een maatregel die op korte termijn leidt tot minder geluidsoverlast, minder fijn stof
en meer verkeersveiligheid. Een lagere snelheid op de snelwegen zorgt bovendien voor een lager
brandstofgebruik en ook voor lagere energiekosten.
Dit is geen onwezenlijke eis. Niet alleen in de ons omringende landen maar ook in eigen land werden
snelheidsbeperkingen op snelwegen met succes doorgevoerd.

 

ADEMRUIMTE is een organisatie die de krachten bundelt van verschillende actiegroepen en burgerbewegingen
die werk willen maken van een gezonde leefomgeving met meer rust en gezonde lucht in regio Gent.
Participerende organisaties zijn: Comité Rozemarijn, Gents MilieuFront vzw, Natuurpunt Regio Gent, vzw
Leefbaar Baarle vzw, Leefbaar Drongen, Leie Omgeving Beschermen vzw, Overlegplatform Zwijnaarde,
Viadukaduk vzw, Voor een Beter Gent. Meer info: https://ademruimte.gent/.

 Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X