• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

BIG JUMP: 175 GENTENAARS SPRONGEN VOOR PROPER (ZWEM)WATER

12 juli 2019 at 3:42pm

Vandaag sprongen terug bijna 200 Gentenaars in het water om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit! Gent was met zijn 175 springers één van de grootste Big Jumps in België. Het iets minder zonnige weer hield de Gentenaars niet tegen. Gents MilieuFront, Yaku en Goodplanet verwachten meer ambitie om onze waterlopen terug groen en proper te maken. Ook zwommen 42 mensen voor het eerst mee met de Big Swim, een voorbode van meer open zwemwater in Gent? 

Signaal voor Vlaamse Overheid: gezond water voor mens en natuur
De Vlaamse overheid werkt aan een nieuwe waterbeleidsnota. Die bevat de krachtlijnen voor het waterbeleid in 2020-2025 en is de voorbode van het stroomgebiedsbeheerplan 2022-2027. Aangezien de waterkwaliteit in alle waterlopen ‘goed’ moet scoren tegen 2027 volgens de Europese Kaderrichtlijn Water, zal dit actieplan zeer ambitieus moet zijn. Volgens de laatste cijfers in de waterbeleidsnota haalt namelijk nog steeds geen enkele waterloop in Vlaanderen de goede toestand voor alle kwaliteitselementen! Er is ook bijna geen vooruitgang ten opzichte van de vorige cijfers. Met de Big Jump willen we duidelijk signaleren aan de politici dat er echt werk gemaakt moet worden van proper water. Proper water is belangrijk voor mens en natuur. Maak werk van een ambitieus én integraal waterbeleid! 

Sanering, maar ook groene oplossingen en een robuust watersysteem
De waterkwaliteit in Vlaanderen is er wel op vooruitgegaan door de grote saneringsinspanning, maar toch blijft nog 17% van de huishoudens ongezuiverd op de waterlopen lozen. Er blijven ook overstorten actief op verschillende waterlopen, waar bij hevige regen ongezuiverd water uit geloosd wordt. Dit is in Gent niet anders, waar wel 90% van de huishoudens gezuiverd wordt, maar er wel veel actieve overstorten op de waterloop zijn. Door de klimaatverandering zal dat in de toekomst mogelijk toenemen, door de extremere weerpatronen. Er moet dus niet alleen ingezet worden op meer saneringsinfrastructuur tegen 2027, maar ook op voldoende infiltratie en lokale waterbuffers om de overstortwerking tegen te gaan. Een robuust watersysteem en klimaatadaptatie gaan hier hand in hand. 

We roepen ook op om meer in te zetten op groene oplossingen. De natuur kan ons helpen om proper en voldoende water te hebben. Beekdalen en riviervalleien zijn de beste filters en klimaatbuffers, die in natte periodes het water ophouden en laten infiltreren naar het grondwater en pas in droge periodes het water lossen, stroomafwaarts. In steden zoals Gent zorgt water ook voor de nodige afkoeling op hete dagen. Het zijn natuurlijke buffers die de effecten van hitte eilanden tegengaan. Een ecologisch beheer van onze stromen geeft ook onze lokale biodiversiteit terug kansen: zowel in, op als langs het water.

Goede waterkwaliteit, groene oever en zwemzones gaan samen
Vele van onze waterlopen zijn de dag van vandaag nog steeds betonnen bakken. Nochtans zijn dit ook belangrijke ecosystemen. In Gent blijft bijvoorbeeld vooral de visstand achterwege, door een gebrek aan paaiplaatsen. We zijn er van overtuigd dat de vergroening van de waterlopen en de betere waterkwaliteit ook samen kan gaan met meer open zwemplaatsen in de stad. Daarom gaven we daar alvast een voorsmaakje van met de Big Swim, voorafgaand aan de Big Jump. We hopen dan ook dat de Vlaamse Waterweg en de Stad Gent snel werk maken van hun plan ‘Water in de stad’, en dat het hoofdstuk waterkwaliteit in die visie nog sterker uitgewerkt wordt. 

Springen met Veerle
Dit jaar vergezelde actrice en comédienne Veerle Malschaert ons op de Big Jump in Gent. De jump werd muzikaal begeleid door percussiegroep Famba.  Big Jump Gent maakt deel uit van een actie in Europees kader. Er werd gesprongen op minstens 20 locaties in België en vele tientallen in de rest van Europa.

Bronnen

http://www.volvanwater.be/waterbeleidsnota-2020-2025

https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/download/15061_tk_010_gezamenlijke_visienota_layout_2019.pdf

Foto’s van Dennis Licht

{gallery}Big Jump en Big Swim 2019{/gallery}

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X