• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Ruim drieduizend handtekeningen voor ‘Gents Zwin’

26 februari 2015 at 8:34am

(Bron: Nieuwsblad) Gent – De dichtgeslibde Schelde-arm tussen Gentbrugge en Heusden moet vooral dichtgeslibd blijven. Dat maakten 3.200 mensen duidelijk door de petitie ‘Behoud het Gents Zwin’ te ondertekenen. ‘De in onbruik geraakte Scheldeverbinding is nu een waardevol natuurgebied’, pleiten Natuurpunt, het Gents Milieufront en buurtactiegroep Gezwint. Ze vragen het behoud van het gebied in zijn huidige staat. Waterwegen en Zeekanaal wil de rivierarm baggeren om er pleziervaart mogelijk te maken. De verenigingen overhandigden gisteren de petitie aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Uit: Nieuwsblad op 7 jan 2015

Scheldearm Gentbrugge en Melle aanpassen voor pleziervaart? NEEN!

GMF voerde in het voorjaar 2014 samen met buurtactiegroep GEzwinT en Natuurpunt actie. We wilden dat de plaatselijke politici en plaatselijke besturen kiezen voor het uitvoeren van het oorspronkelijke Sigmaplan. Dit is het plan dat de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt om zijn burgers te beschermen tegen overstromingen en om de natuurlijkheid van de regio te waarborgen. Dit houdt in: een verhoging van de bestaande dijken met 0,5 meter en het gecontroleerd verder laten ontwikkelen van de getijdennatuur (eb en vloed). 

Eind 2008 keurde de Vlaamse regering het bekkenbeheerplan goed na een uitgebreid openbaar onderzoek met inspraakmogelijkheid voor iedereen. Actie A.1.3.2.b van het bekkenbeheerplan was eerder door het bekkenbestuur met een minderheidsstandpunt aangenomen. Deze actie heet Opmaak van een geïntegreerd plan voor de Boven-Zeeschelde met het oog op het beveiligd, begeleid verlanden van dit stuk Zeeschelde, waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel noodzakelijke waterbodemsanering. Het voorziet in een begeleide en beveiligde verzanding van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Heusden. Hierdoor gaat een uniek getijdengebied met zeldzame ‘slikken en schorren’ en rietkragen niet verloren.

Minister Crevits, toen minister van het waterbeleid, gaf de opdracht aan het bekkenbestuur om tot een consensus te komen. De overleggroep met vertegenwoordigers van W&Z, Agentschap Natuur en Bos, Stad Gent, gemeentes Melle en Destelbergen, provincie Oost-Vlaanderen, VMM, bekkensecretariaat en het kabinet van de gouverneur Denys kwam eind 2009 tot een consensus die ook goedgekeurd werd in het bekkenbestuur. Dit gebeurde zonder openbaar onderzoek en zonder bekrachtiging van de Vlaamse Regering. De actie werd geherformuleerd tot Opmaak van een geïntegreerd plan voor de Boven-Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle met het oog op een verbinding van dit traject voor de pleziervaart in combinatie met natuur. Eén van de bindende voorwaarden is het behoud of de aanleg van 45,57 ha slik- en schorgebied met dezelfde ecologische kwaliteit als vandaag, evenals de realisatie van brede rietkragen en zones met oevervegetatie op het tij-onafhankelijke deel.
 
 In het najaar van 2012 startte Waterwegen en Zeekanalen N.V. (W&Z) een campagne  rond de herinrichting van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle. Om pleziervaart mogelijk te maken wil W&Z de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle uitbaggeren een nieuwe sluis bouwen te Heusden. 

Sinds de publicatie van de eerste nieuwsbrief over dit project van februari 2012, werd dit standpunt ook naar Gentenaars en buurtbewoners gecommuniceerd. GMF verwachtte inspraakmogelijkheid bij deze keuze voor iedereen bijvoorbeeld via een hoorzitting of een plan-MER. Dit gebeurde niet.

Uitleg van Waterwegen en Zeekanaal NV: 
GMF contacteerde in 2012 Wim Dauwe, afdelingshoofd van afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV, de beheerder van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle. “De beslissing is genomen. Dat klopt. Er is gekozen voor de variant van het terug bevaarbaar maken van de Zeeschelde voor pleziervaart”, bevestigde hij. “Het bekkenbestuur van de Benedenschelde maakte mee de keuze, hier zijn de verschillende varianten afgetoetst. In het bekkenbestuur zijn namelijk alle betrokkenen vertegenwoordigd en is zo een ideaal overlegplatform. Dit is één van de acties uit dit bekkenbeheerplan.”

De actie waar Wim Dauwe naar verwees, is de actie met nummer A.1.3.2.b; de latere herformulering om het traject bevaarbaar te laten maken staat echter haaks op de aanvankelijk voorziene begeleide en beveiligde verzanding van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Heusden. 

GMF- Standpunt

De keuze van de variant gebeurde en petit comité. Ja, ook de natuur- en milieuverenigingen hebben een stem in het bekkenoverleg, nl. in de bekkenraad. (GMF heeft een vertegenwoordiger in de bekkenraad van de Gentse Kanalen, maar niet in dat van de Benedenschelde.). Burgers staan echter volledig buiten spel. GMF is dan ook van oordeel dat alle bewoners van Gent, Melle en Destelbergen inspraak moeten krijgen over deze toch zeer fundamentele keuze:

  • verdere verlanding (oorspronkelijke actie)
  • pleziervaart en (andere) natuur (aangepaste actie)

De Schelde tussen Gentbrugge en Melle bevat heel wat slib en zand dat gebaggerd zal moeten worden om de Schelde bevaarbaar te maken; de baggerwerken maken giftige stoffen vrij. Door de bouw van een sluis stroomafwaarts in Heusden verdwijnt 2 miljoen kubieke meter waterbergingscapaciteit bij overstroming; dit verlies wordt niet correct en onvoldoende gecompenseerd. Door de sluis wordt de afwatering van Gentbrugge, Destelbergen en Heusden totaal afhankelijk van pompen. Door de sluis ontstaat er stilstaand water met visuele hinder en stank tot gevolg. Naast vervuilde beken en grachten loost ook de waterzuiveringsinstallatie van Destelbergen in dit stilstaand water.

Deze investeringen wegen niet op tegen de geschatte 2.500 passeerbewegingen op jaarbasis van plezierboten. Het budget van 350.000 euro opgenomen in het bekkenbeheerplan dekt enkel de opmaak van het plan.

GMF zal tijdens de formele procedure de inspraakmogelijkheden benutten. 
 
 
Voor meer informatie: zie ook: www.gezwint.be  

Bronnen:
Bekkenbeheerplan Benedenschelde
Bekkenvoortgangsrapporten van de Benedenschelde

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X